Mobila enheter för vattenrening

JOSAB™ Max

JOSAB™ Max kan producera vatten överallt i världen. Enheten är lämpad för de flesta naturliga sötvattentyper såsom från floder och grundvatten. Hög produktionseffektivitet och enkel drift med låga driftskostnader. Automatiskt system med möjlighet till solenergi.

JOSAB™ Portable

JOSAB™ Portable är en enhet för akutförsörjning av dricksvatten. Enheten renar nästan alla typer av vatten vid akuta insatser på kort tid med 100% mobila enheter. Producerat vatten uppfyller WHO:s standarder.

Distribution av dricksvatten

Zeokiosk™

Zeokiosk™ är designad för att ge tillgång till säkert dricksvatten för alla i en stad. Enkel installation på stadens vattenledningar med kontinuerlig och omedelbar rening till låg energikostnad. Kan betalas med mynt, kort eller mobilapp med flera volymval.

JOSAB™ Access

JOSAB™ Access kan tillhandahålla dricksvatten till ett mindre kollektivet. Det garanterar användarna balanserat och drickbart vatten under alla omständigheter. Den kan förse upp till 12 hus med rent vatten som uppfyller WHO-standard.

Reningssystem för avloppsvatten

Clear FAR

Clear Far – Omvandlar effektivt organiska föreningar till miljövänlig biogas. FAR (flotation anaerobic reactor) är speciellt utformad för att behandla avloppsvatten som innehåller höga koncentrationer av organiska föreningar såsom fett, protein och stärkelse.

Clear UASB

Clear UASB – Omvandlar organiska föreningar till grön energi av anaeroba mikroorganismer. Clear UASB (Up-flow Anaerobic Sludge Blanket) är den metanproducerande reaktorn, som är en ofta använd teknik vid biologisk rening av industriellt avloppsvatten.

Clear EGSB

Clear EGSB – Expanderad granulär slamfilt reaktor (EGSB) är utvecklad från UASB reaktorn. Jämfört med UASB reaktorn tillför EGSB-reaktorn ett återflöde, varvid flödeshastigheten och massöverföringen ökas. Därför har EGSB-reaktorn hög bearbetningseffektivitet och driftsstabilitet som används i stor utsträckning vid rening av avloppsvatten.

Clear IC

Clear IC – En kostnadseffektiv reningsmetod för att uppfylla utsläppsgränser med biogas som värdefull biprodukt.

ClearRoto

ClearRoto – Vid tillämpningen av teknologi för fastvätskeseparation är den roterande separatorn den mest använda. Clear Industrys ClearRoto har olika funktioner, tar bort suspenderat material på tiotals ppm för att grundligt rena avloppsvatten, koncentrera slam som innehåller mer än tio procent fast material och sila matavfall.

ClearLamellar

ClearLamellar – Effektivt avlägsnande av suspenderade partiklar genom att spara utrymme. ClearLamellar är designad för att ta bort utfällbara fasta partiklar från avloppsvatten.

ClearSand

ClearSand – En lösning för borttagning av nitrater och suspenderade partiklar. ClearSand-filtret är utformat för att ta bort nitrat och suspenderade partiklar från avloppsvatten utan att anläggningen tas ur drift och drar nytta av dess kontinuerliga backspolningsfunktion.

Clear BioScrubber

BioSrubber – Uppfyller strängare utsläppsgränser med ett kostnadseffektivt biologiskt reningssystem för gas från avfall.

ClearUBOX

Clear UBOX är designad för rening av avloppsvatten baserat på att kombinera funktionerna hos anaerob och aerob reaktor, vilket leder till låga driftskostnader.

Filtermedia

Aqualite™

Aqualite™ är ett utmärkt val för att producera dricksvatten från naturligt sötvatten. Detta material är särskilt lämpligt för rening av vatten som överskrider normerna något, som exempelvis har för hög halt ammonium eller tungmetaller i katjonisk form.

Välj effektivitet

Vi förvandlar vanligt kranvatten till rent

0%
av bly och asbest
0%
av klor, kloraminer
0%
andra skadliga föroreningar
välj effektivitet

Vi förvandlar vanligt kranvatten till rent

0%
av bly och asbest
0%
av klor, kloraminer
0%
andra skadliga föroreningar
Kontaktformulär

Kontakta oss